Klachten en meldcode en privacy

 

 

 

 

Klachtencommissie

 

Heeft U een klacht over mij, dan kan je dit eventueel eerst bij mij melden. Ik hoop dat we er dan samen uitkomen. Deze melding kan schriftelijk of per mail naar m.hochstenbach@blikop5.nl worden gestuurd. Ook kan je als je bij de gemeente ondersteuning vragen voor je probleem of klacht, Bij de Gemeente Südwest Fryslân hebben ze speciaal hiervor een aantal personen die jou kunnen helpen, kijk dan op deze link. Op de website kan je op een filmpje klikken over wat ze kunnen betekenen voor je. 

Blijkt dit niet voldoende en blijft je klacht bestaan dan kan je een verzoek tot klachtenbemiddeling indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (een expertisecentrum voor klachten, calaminteiten en geschillen Zorg en Welzijn) via onderstaande contactinformatie.

 

e-mail:  bemiddeling@quasir.nl, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

telefoon: 085-4874012

post:       Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel

 

Klik op deze link voor meer informatie over Klachtenregeling Quasir

Klik op deze link contact op te nemen met Quasir

 


 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Blik op 5 hanteert de wettelijke meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Klik op deze link voor meer informatie van Rijksoverheid

 


 

Privacy verklaring:

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Blik op 5 geleverde producten en diensten.

 

Blik op 5 en/of Mechtild Hochstenbach, gevestigd op de Kerkeweg 26 te Oldelamer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk :

Gegevens die Blik op 5 van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Blik op 5 in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • BSN
 • Noodzakelijke gegevens betreffende de lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Gegevens over de begeleiding, plan van aanpak, het verloop van begeleiding en de evaluaties hiervan.
 • Gegevens van de personen en/of instanties omtrent de persoon zoals ouders, betrokken familieleden/vrienden, school/stage

 

Met wie worden gegevens gedeeld?

 • Met de betreffende gemeente op grond van wettelijke verplichting (WMO)
 • Stagebedrijf, onderwijsinstelling, dagbesteding waar de persoon actief is maar alleen dan, na toestemming van de persoon.

 

Waarom heeft Blik op 5 de gegevens nodig?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Blik op 5, dan wil ik u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de begeleiding.
 • U te volgen, te begeleiden en de voortgang te kunnen controleren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte of voor het verkrijgen van een indicatie WMO van de Gemeente/AT Home First/Zorgverzekering/CIZ.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Blik op 5 gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Blik op 5 zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Blik op 5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de persoon geen cliënt meer is van Blik op 5, worden de gegevens 20 jaar bewaard. Dit is wettelijk verplicht.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Blik op 5 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen.

Bij Blik op 5 kan alleen M. Hochstenbach de gegevens inzien.

U als cliënt heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Beveiliging

Blik op 5 hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Blik op 5 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Blik op 5 u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Deze privacy verklaring is opgesteld 01-07-2018

Herzien op 11-09-2019

Herzien op 22-03-2020

Herzien op 08-11-2023